Статут

Зареєстровано
Управління юстиції
Миколаївської обласної державної адміністрації
Свідоцтво № 42 від 13 січня 1994 р.
Затверджено
Рішенням загальними зборами
Миколаївської обласної бібліотечної асоціації
Протокол № 2 від 21 грудня 1992 р.
Зареєстровано
Головне управління юстиції
у Миколаївській області
зі змінами
Затверджено
зі змінами Конференцією
Миколаївської обласної бібліотечної асоціації
від 26 листопада 2007 року.
Протокол № 4
Голова МОБА Н.В. Семілет


Статут
Миколаївської обласної бібліотечної асоціації
(МОБА)

  1. Загальні положення
   1. Миколаївська обласна бібліотечна асоціація (МОБА) є незалежною місцевою громадською організацією, яка об’єднує працівників бібліотек Миколаївської області незалежно від їх відомчого підпорядкування, викладачів і студентів Миколаївської філії Київського Національного університету культури і мистецтв, Миколаївського державного вищого училища культури, ветеранів бібліотечної справи, читацький актив.
   2. Миколаївська обласна бібліотечна асоціація може входити до складу Української бібліотечної асоціації на засадах самоврядування та колективного членства.
   3. МОБА у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом. МОБА діє на принципах добровільності, гласності, громадської ініціативи та рівноправності її членів.
   4. МОБА тісно співпрацює з державними установами, громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами, зацікавленими у розвитку бібліотечної справи.
   5. МОБА набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації , може мати самостійний баланс, відокремлене майно, відкривати рахунок в установах банків України, мати круглу печатку із своєю назвою та іншу атрибутику, символіку, зразки яких затверджуються Правлінням і реєструються в установленому законом порядку.
   6. МОБА діє на території Миколаївської області.
   7. МОБА репрезентує інтереси її членів у державних органах влади і управл1ння та в національних та міжнародних організаціях.
   8. Місцезнаходження керівного органу: 54003 м. Миколаїв, пр. Леніна 173 (у приміщенні центральної бібліотеки для дітей м. Миколаєва, тел. 55-29-29).
   9. Повна назва – Миколаївська обласна бібліотечна асоціація. Скорочена – МОБА
  1. Цілі і завдання асоціації
   1. Головною метою діяльності МОБА є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи і забезпеченню права читачів та споживачів інформації на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захист соціальних та інших спільних інтересів членів МОБА.
   2. Основні завдання МОБА:
    • гарантування доступу громадян до всього обсягу накопичених в бібліотеках знань та інформації;
    • формування у суспільстві усвідомлення пріоритету бібліотеки як осередку культури, привернення уваги суспільства до її проблем;
    • захист соціальних прав бібліотекаря, його честі і гідності;
    • демократизація управління бібліотечною справою, залучення до керівництва бібліотеками читацької громадськості;
    • сприяння розробці прогресивних форм бібліотечного обслуговування, подолання відомчої обмеженості у вирішенні проблем бібліотечного обслуговування.
  1. Напрямки діяльності МОБА
   1. Для здійснення своїх цілей МОБА в установленому законом порядку:
    • здійснює громадський контроль за станом бібліотечної справи, бібліографічної та інформаційної діяльності в області;
    • сприяє активізації дослідження бібліотечної практики, читацьких потреб та можливостей їх найкращого задоволення, у разі необхідності здійснює експертну оцінку методичних рекомендацій;
    • організовує широке обговорення проблем бібліотечної практики серед бібліотекарів-фахівців та читацької громадськості;
    • забезпечує інформування громадськості з проблем галузі та шляхів їх вирішення;
    • бере участь у перегляді застарілих галузевих нормативів, правил, інструкцій, які регламентують діяльність бібліотек, розробляє відповідні пропозиції;
    • сприяє створенню систем соціального захисту інтересів бібліотекарів і бібліотек.
     З цією метою надає консультаційну допомогу бібліотечним працівникам з юридичних та економічних питань, порушує клопотання перед державними, місцевими органами влади, громадськими організаціями з приводу поліпшення умов праці та побуту, заробітної плати, житла та ін.
    • проводить громадські акції на захист бібліотек і бібліотечних працівників
    • обмінюється досвідом з іншими бібліотечними асоціаціями і товариствами;
    • сприяє підвищенню професіоналізму членів МОБА, формуванню середовища професійного спілкування;
    • сприяє професійному і соціальному розвитку бібліотекарів, бібліографів та інформаційних працівників, удосконаленню системи їх безперервної освіти;
    • проводить конкурси, семінари, наради, конференції та інші заходи з питань бібліотечно-інформаційної діяльності;
    • здійснює видавничу діяльність;
    • здійснює іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України.
  1. Членство в асоціації
   1. Членство в МОБА може бути індивідуальним та колективним.
   2. Індивідуальними членами МОБА можуть бути громадяни України, які визнають Статут МОБА, професійно пов’язані з бібліотечною справою чи виявляють цікавість до неї, беруть участь у діяльності МОБА, підтримують її матеріально.
   3. Колективними членами МОБА можуть бути трудові колективи організацій і установ, громадські організації, які виявляють бажання брати участь у досягненні цілей МОБА, визнають її Статут і підтримують матеріально.
   4. Прийом індивідуальних членів здійснюється за рішенням Правління МОБА на підставі письмової заяви вступника.
   5. Прийом колективних членів здійснюється Правлінням МОБА на підставі рішення трудового колективу.
   6. Членські внески приймаються у вигляді індивідуальних, колективних внесків, розмір яких встановлюється загальними зборами, а також добровільних пожертв.
   7. Член МОБА може вийти з неї у будь-який час за особистим бажанням, згідно з письмовою заявою до правління МОБА.
   8. Членство МОБА може бути припинене за рішенням конференції МОБА в тому випадку, коли діяльність члена МОБА дискредитує МОБА і суперечить її цілям і завданням.
  1. Права і обов’язки членів МОБА
   1. Члени МОБА мають право
    • члени МОБА мають право обирати та бути обраними до керівних органів;
    • брати участь у всіх видах діяльності, яка проводиться МОБА;
    • вільно обговорювати роботу усіх органів МОБА, вносити пропозиції з її удосконалення;
    • користуватися в повному обсязі інформацією, що є в МОБА та брати участь у заходах, що вона проводить;
    • користуватися допомогою і захистом у межах завдань, засобів і можливостей МОБА;
    • мати вичерпну інформацію про діяльність МОБА.
   2. Члени асоціації зобов’язанні:
    • дотримуватися вимог Статуту МОБА;
    • виконувати рішення конференцій загальних зборів та правління асоціації;
    • вести пропаганду МОБА, інформувати асоціацію з проблем, які виникають в бібліотечній практиці, та брати особисту участь у їх розв’язанні;
    • брати активну участь у роботі органів МОБА, до яких вони обрані.
  1. Структура та керівні органи МОБА
   1. Керівним органом МОБА є конференція і Правління.
   2. Вищим керівним органом МОБА є конференція її членів, яка може бути звітно-виборною, робочою і надзвичайною; представництво на конференцію встановлюється Правлінням МОБА;
    1. Звітно-виборна конференція складається не рідше одного разу на три роки Правлінням для звіту про діяльність МОБА, виборів керівних органів і розробки основних напрямків діяльності МОБА
    2. Робоча конференція скликається правлінням в міру необхідності для вирішення поточних справ МОБА та інших питань.
    3. Надзвичайна конференція скликається за вимогою ревізійної комісії або заявою, яку підписало не менше, ніж десята частина членів асоціації для вирішення екстраординарних проблем.
    4. Робоча конференція вважається повноважною, якщо у її роботі беруть участь представники більше половини членів МОБА, звітно-виборна та надзвичайна конференція – за наявності представників двох третин членів.
   3. Компетенцією конференції є:
    • затвердження Статуту та внесення змін та доповнень до нього;
    • обрання голови МОБА, складу Правління МОБА, ревізійної комісії строком на три роки;
    • визначення розміру вступного та щорічного членських внесків та порядку їх оплати;
    • затвердження звіту Правління про діяльність МОБА, голови ревізійної комісії і фінансового звіту;
    • реалізація права власності на майно та кошти МОБА;
    • реорганізація та ліквідація МОБА.
   4. Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів, за винятком внесення доповнень і змін до Статуту та припинення діяльності МОБА. Ці рішення приймаються двома третинами голосів присутніх членів.
   5. Виконавчим органом МОБА є її Правління. Правління складається з голови, двох заступників голови, секретаря і членів Правління.
   6. Правління обирається звітно-виборною або надзвичайною конференцією шляхом таємного або відкритого голосування. Обраним вважається кандидат, який набрав просту більшість голосів. Таким же чином обирається і голова асоціації, який входить до складу правління.
   7. Правління обирає із свого складу заступників голови та секретаря.
   8. Голова Правління МОБА керує її роботою, організовує роботу Правління і представляє МОБА в державних органах, громадських та інших організаціях, відкриває рахунки в банківських установах, має право першого підпису фінансових та інших документів МОБА.
   9. Правління МОБА виконує такі функції:
    • реалізує програми діяльності МОБА;
    • створює робочі органи, необхідні для забезпечення діяльності МОБА;
    • приймає колективних членів МОБА;
    • забезпечує виконання рішень конференцій МОБА;
    • здійснює господарське управління майном та коштами МОБА.
   10. Рішення правління приймаються простою більшістю голосів.
   11. Секретар асоціації несе відповідальність за діловодство, реєстрацію членства.
   12. Скарбник асоціації веде прибутково-видаткову документацію, надає правлінню і загальним зборам фінансовий звіт за кожен рік.
   13. Робочі органи асоціації складаються з проблемних комісій які створюються для розв’язання проблем, що мають довгостроковий характер.
   14. Ревізійна комісія контролює виконання статутних вимог, фінансово-господарську діяльність МОБА.
   15. Ревізійна комісія обирається конференцією відкритим або таємним голосуванням, простою більшістю голосів терміном на період між звітно-виборними конференціями з числа делегатів конференції, які не є членами Правління. Склад і кількість членів ревізійної комісії визначаються конференцією.
   16. Члени ревізійної комісії обирають із свого складу голову та секретаря.
   17. Діяльність осіб, яких обрано до виконавчого та робочих органів асоціації, відбувається на громадських засадах.
  1. Правове положення асоціації
   1. МОБА представляє інтереси працівників бібліотек області на усіх офіційних та неофіційних рівнях.
   2. МОБА є юридичною особою, знаходиться на самостійному балансі, має рахунок у банку, печатку і штамп встановленого зразка.
   3. МОБА має право:
    • вести господарчу діяльність;
    • проводити фінансові операції;
    • укладати угоди з державними, громадськими, кооперативними організаціями, приватними особами;
    • готувати і розповсюджувати власні видання;
    • здійснювати сплату за трудовими, орендними та ін. угодами;
    • звертатись безпосередньо до державних та громадських організацій з клопотанням про надання бібліотечним працівникам, бібліотекам, асоціації матеріальної, фінансової та ін. підтримки; в особливих випадках – надавати матеріальну допомогу бібліотечним працівникам з власних коштів.
  1. Господарська діяльність. Кошти асоціації
   1. МОБА може мати у власності майно та кошти, необхідні для здійснення її статутних завдань.
   2. З метою виконання статутних завдань, МОБА може здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій зі статутом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством.
   3. Уся діяльність асоціації, яка вимагає фінансових витрат, здійснюється за рахунок власних коштів, що утворюються:
    • з відрахувань від підприємств, які засновані асоціацією;
    • з членських внесків, пожертв, інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.
   4. МОБА веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, у разі створення підприємств та госпрозрахункових організацій реєструє їх в органах державної податкової інспекції, сплачує податки у встановленому чинним законодавством обсязі.
  1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться на підставі чинного законодавства України рішенням конференції, з подальшою реєстрацією в установленому порядку
 1. Припинення діяльності МОБА
  1. Припинення діяльності МОБА здійснюється шляхом реорганізації або ліквідації.
  2. Реорганізація здійснюється за рішенням Конференції, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх членів.
  3. Ліквідація здійснюється за рішенням Конференції, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх членів або за рішенням суду.
  4. Кошти та інше майно МОБА, в тому числі в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійн цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.