Стратегія діяльності

Затверджено
Конференцією Миколаївської
обласної бібліотечної асоціації


Стратегія діяльності
Миколаївської обласної бібліотечної асоціації
(2010 – 2015 рр.)

Миколаївська обласна бібліотечна асоціація (МОБА) є незалежною професійною громадською організацією, що об’єднує на добровільних засадах колективних та індивідуальних членів, які професійно пов’язані з бібліотечною справою або зацікавлені у її розвитку.
МОБА ґрунтується на концепції ЮНЕСКО щодо формування суспільства знань, гарантування рівного доступу населення до джерел інформації, духовності і культури. У сучасному цифровому просторі бібліотеки відіграють вирішальну роль у збереженні та розповсюдженні інформаційних, освітніх, ресурсів, виступаючи як місцеві та регіональні центри культури і знань.
Стратегія діяльності МОБА присвячена лише ключовим моментам розвитку організації, що будуть актуальними у 2009 2014 рр., перш за все зовнішній діяльності МОБА, тобто декларуванню перед громадою свого соціального призначення, а також спрямуванню на внутрішні, професійні проблеми організації.
МОБА підтримує Стратегію діяльності Української бібліотечної асоціації «Зробимо бібліотеку символом демократії» та бере на себе відповідальність сприяти удосконаленню організації та управління бібліотечною справою та розвитку бібліотечної професії. Основні положення Стратегії МОБА узгоджені із чинним Положенням Миколаївської обласної бібліотечної асоціації.
Місія МОБА – активна участь у формуванні та реалізації регіональної політики в галузі інформації, культури і освіти, лобіювання інтересів мешканців області, користувачів та працівників бібліотек щодо забезпечення вільного доступу до інформації та знань, надання інформаційних та соціокультурних послуг, захисту інтересів бібліотек.
МОБА бере на себе відповідальність по відношенню до місцевої громади, професії та своїх членів.
По відношенню до місцевої громади асоціація бере на себе відповідальність сприяти розвитку інтелектуальної свободи, представленню розмаїття інформаційних масивів, їх доступності, освіті та навчанню протягом життя, інформаційній та технологічній грамотності, збереженню культурного та інтелектуального надбання.
По відношенню до професії Асоціація бере на себе відповідальність за розвиток освіти та підвищення фахового рівня, покращання бібліотечного обслуговування, залучення до професії.
По відношенню до членів Асоціація бере на себе відповідальність надавати послуги своїм членам (конференції, публікації, лобіювання інтересів громадян і професії); забезпечувати демократичну участь членів у діяльності асоціації на всіх рівнях; здійснювати інформування про свою діяльність.

Головні пріоритети діяльності МОБА у 2010-2015 рр.:

 1. позиціювання асоціації як професійної спільноти в місцевому співтоваристві шляхом поширення інформації про її діяльність, залучення до співпраці державних установ, громадських організацій, приватних осіб;
 2. ініціювання через МОБА оновлення бібліотечного законодавства та професійної регламентуючої документації, участь у формуванні регіональної інформаційно-бібліотечної політики, приведення нормативно-правових актів місцевого рівня у відповідність до сучасного законодавства в соціальній, фінансово-економічній сферах, до національної культурної політики тощо;
 3. підвищення ролі бібліотек у громаді як важливих чинників створення єдиного інформаційного і культурного простору, центрів доступу до світових і регіональних інформаційних ресурсів;
 4. проведення регіональних наукових, маркетингових, соціологічних досліджень, пов’язаних із вивченням потреб користувачів, інноваційною діяльністю бібліотек;
 5. продовження практики діяльності щодо корпоративної співпраці бібліотек регіону у створенні спільних інформаційних продуктів – зведеного каталогу статей з періодичних видань Миколаївської області та каталогу «Ресурси бібліотек міста Миколаєва», а також організації корпоративного використання інших видів сучасних ресурсів;
 6. ініціювання та проведення професійних заходів за участю бібліотек всіх типів спільно із іншими закладами системи культури, освіти, інформаційної діяльності;
 7. участь асоціації та її членів у грантових проектах для розширення інформаційного поля діяльності бібліотек регіону та доступу до інформації та знань мешканців Миколаївської області;
 8. підтримка економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації бібліотечних працівників, підвищення їхнього соціального статусу;
 9. громадський контроль у бібліотечно-інформаційній сфері.

Для реалізації своєї місії у період 2009 2014 років МОБА організує свою діяльність за наступними напрямами:

 • Перший напрям – «Інформаційний доступ у суспільстві знань».

  Мета – формування в бібліотеках області відповідних умов для реалізації громадянами прав і свобод щодо доступу до інформації, сприяння ліквідації інформаційної та електронної нерівності, навчанню протягом життя. Дотримання етичних норм бібліотечної професії, проголошених Українською бібліотечною асоціацією у Кодексі етики бібліотекаря.

  Завдання:

  1. надання рівноправного та вільного доступу до бібліотечних послуг, підвищення їх якості та розширення сфери послуг;
  2. запровадження світових та міжнародних стандартів бібліотечно-інформаційного обслуговування громадян, що побудовані на засадах інтелектуальної свободи, доступності, якості, національної та релігійної рівності;
  3. привернення уваги до потреб бібліотечно-інформаційного обслуговування людей з особливими потребами, пошук партнерів для кращого задоволення їхніх бібліотечно-інформаційних вимог і запитів;
  4. сприяння професіоналізації бібліотекарів з питань соціального залучення, ліквідації інформаційної та технологічної нерівності.
 • Другий напрям – «Формування регіональної інформаційної політики та розвиток бібліотечної професії».

  Мета – лобіювання інтересів галузі на рівні місцевої влади всіх рангів та місцевого самоврядування, участь у розробці інформаційно-бібліотечної політики, створенні відповідної нормативно-правової бази, а також вплив щодо її реалізації. Організація безперервної бібліотечно-інформаційної освіти.

  Завдання:

  1. формування статусу бібліотеки в суспільстві як осередку культури, освіти, інформації, соціальних комунікацій, привернення уваги суспільства до її досягнень і проблем;
  2. ініціювання громадських обговорень програм, стратегій розвитку бібліотек області, актуальних проблемних питань галузі;
  3. здійснення громадського контролю за виконанням нормативно-правових актів місцевого рівня, проведення моніторингів стану iнформацiйно-бiблiотечної сфери в регіоні, інформуючи за результатами відповідні органи влади;
  4. сприяння соціальному розвитку фахівців галузі, обміну досвідом i підвищенню професійного рівня шляхом розробки, обґрунтування та впровадження концепції безперервної освіти фахівців бібліотечно-інформаційної сфери, розвитку діяльності Центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти.
 • Третій напрям – «Розширення професійного та соціального партнерства».

  Мета – розширення професійних зв’язків бібліотекарів області через участь у всеукраїнських та міжнародних проектах, реалізацію професійної співпраці, програм візитів і обмінів, проведення професійних зустрічей, укладання угод про партнерство. Представлення інтересів бібліотекарів області у міжнародних асоціаціях, консорціумах тощо. Розвиток партнерських стосунків із регіональними органами влади та місцевого самоврядування, громадянським суспільством, спорідненими установами (архівами, музеями, навчальними закладами тощо), іншими професійними об’єднаннями, фондами і благочинними організаціями, що залучатимуться для вирішення актуальних проблем розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення.

  Завдання:

  1. запровадження міжнародних стандартів бібліотечно-інформаційної діяльності;
  2. акумуляція інтелектуальних, організаційних і економічних можливостей бібліотек різних систем і відомств для спільного вирішення професійних завдань;
  3. розробка програми партнерства і співробітництва бібліотек та органів влади;
  4. формування іміджу МОБА як надійного партнера, що представляє галузь, розуміє шляхи її розвитку, забезпечує інтереси своїх членів і професійної громади загалом;
  5. співпраця з обласним і міськими управліннями культури, відділами культури районних державних адміністрацій, відповідними органами управління та методичного забезпечення в сфері освіти, роботи з молоддю, соціального захисту на основі укладання угод про партнерство, реалізації інших форм спільної діяльності;
  6. розширення кола соціальних партнерів МОБА з числа представників засобів масової інформації;
  7. пiдтримання iнiцiатив органів влади, громадських установ, органiзацiй та громадян, спрямованих на розширення доступу до інформації, розвиток науки, культури, освіти та бiблiотечної справи.
  8. оприлюднення інформації про діяльність МОБА через офіційний Web-сайт УБА, професійну літературу, регіональні видання. Продовження власної видавничої діяльності через випуск професійного видання «БібліоАс», його електронної версії, рекламних, інформаційних та інших матеріалів.
 • Четвертий напрям – «Соціальний захист бібліотекарів».

  Мета – лобіювання та підтримка інтересів працівників бібліотек у процесі прийняття нормативно-правових документів місцевого та державного рівня, актуалізація питань щодо соціального захисту працiвникiв галузі, поліпшення умов працi, встановлення належної оплати їхньої праці та пенсійного забезпечення.

  Завдання:

  1. сприяння соцiальному і правовому захисту працiвникiв галузі;
  2. прагнення до створення належних умов їхньої праці;
  3. лобіювання питання щодо встановлення відповідної оплати працi та пенсiйного забезпечення,
  4. змiцнення професiйної солiдарності.
  5. розробка програми підтримки сільських бібліотекарів і діяльності сільських бібліотек, спрямованої на обслуговування сільських мешканців та вирішення соціальних проблем бібліотечних фахівців на селі.
 • П’ятий напрям – «Розвиток структури МОБА. Розширення членства».

  Мета – організувати діяльність асоціації за окремими напрямками роботи, розвиваючи та удосконалюючи її структуру. Зробити механізм членства в МОБА більш гнучким, відкритим, таким, що сприяє підвищенню престижу організації.

  Завдання:

  1. активізація роботи предметних і галузевих секцій, підтримка використання ними різних форм професійного спілкування та засобів впливу з метою вирішення конкретних проблем. Заснування секції молодих бібліотекарів і всебічне сприяння та підтримка ініціативної і перспективної молоді, яка працює у бібліотеках і пов’язує з бібліотекою свої життєві плани;
  2. введення в практику організації спільних засідань МОБА з органами управління культури та іншими організаціями державного та громадського сектору, що беруть участь у формуванні політики в сфері культури, освіти, інформації;
  3. проведення роботи щодо залучення нових членів МОБА, приділяючи увагу міжвідомчому складу організації, участі бібліотечного сектору з районів області, а також залучення до членства в МОБА представників суміжних сфер, зацікавлених або таких, які можуть надати допомогу, у розвитку бібліотек;
  4. підвищення іміджу МОБА через проведення постійної роботи щодо зміцнення почуття гідності за приналежність до професійної організації, формування корпоративної ідеології, професійної свідомості. Встановлення звання «Почесний член» для осіб, які мають особливі заслуги в інформаційно-бібліотечній сфері та інших галузях. Встановлення засобів заохочення для членів (почесні грамоти, звання, відзнаки, номінації, премії);
  5. розширення послуг та підвищення їх якості для членів асоціації;
  6. збереження існуючих в МОБА традицій, пов’язаних із організацією та проведенням професійних конкурсів, діяльністю експертних комісій, нагородженням почесними відзнаками тощо.
 • Шостий напрям – «Фінансування діяльності МОБА».

  Мета – сприяння забезпеченню всіх напрямів діяльності на основі фінансування з різних джерел, підтримка ініціатив членів асоціації щодо пошуку фінансових надходжень.

  Завдання:

  1. здійснення проектної діяльності як асоціації в цілому, так і її окремих членів з метою отримання грантів від міжнародних, національних і регіональних фондів і програм;
  2. впровадження зручного механізму сплати членських внесків та відкритого наглядового контролю за їх використанням;
  3. сприяння залученню фінансування від місцевих органів влади, громадських організацій, спонсорів, меценатів;
  4. впровадження господарської та іншої комерційної діяльності, що узгоджується із Положенням МОБА.